Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Praca w Urzędzie

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani MARTA TRZASKA zam. Siedleszczany

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski „ oraz zastosowaniu technik naboru opierających się na analizie złożonych ofert i rozmowie kwalifikacyjnej zatrudniono kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu  kwalifikacyjnym.

                                                                                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                                                                                       Marek Mazur

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  1. OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo

Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy o pracownikach

      samorządowych;

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

e)  posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

2. Wymagania pożądane:

a) preferowane wykształcenie o kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość  lub pokrewne,

b) dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność i odpowiedzialność,

c)  znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy  o finansach publicznych,

- ordynacja podatkowa,

- o podatkach i opłatach lokalnych,

- o podatku rolnym,

- o podatku leśnym,

- o rachunkowości,

- o ochronie danych osobowych,

- o opłacie skarbowej,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności z prawem i stanem faktycznym deklaracji podatkowych;
  2. Przygotowywanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych;
  3. Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych;
  4. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej;
  5. Przeprowadzanie kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i osób fizycznych;
  6. Prowadzenie spraw w zakresie ulg w podatkach w tym: umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowych i odsetek;
  7. Wydawanie i rejestrowanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników;
  8. Przygotowywanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;
  9. Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących podatków i opłat

   10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, analiz oraz informacji w sprawach z zakresu realizacji podatków i opłat;

   11. Sporządzenie sprawozdawczości o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom;

   12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy,  Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy,Skarbnika Gminy,  Kierownika Referatu;

   13. Właściwe gromadzenie dokumentów  w teczkach rzeczowych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  oraz przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1. Życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie.

4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.

7.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

9. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów.

 

Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty o przystąpieniu do konkursu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do 16 kwietnia 2018 r., do godz. 15:00.” Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

V. Dodatkowe informacje:

            W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów. Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, e-mail lub pisemnie na dane kontaktowe podane w podaniu.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

            Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. Nr 11, tel. 15 8118581 wew.  109.

            Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 7 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

            Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                                                                       Burmistrz 

                                                                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                                                                    Marek Mazur

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo

Forma zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy o pracownikach

      samorządowych;

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

e)  posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

2. Wymagania pożądane:

a) preferowane wykształcenie o kierunku ekonomia, administracja  lub pokrewne,

b) dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność i odpowiedzialność,

c)  znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- o finansach publicznych,

- Kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego wraz z niezbędnymi dokumentami, rozpatrywanie wniosków, prowadzenie ewidencji wniosków.

2. Ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych.

3. Przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń wychowawczych.

4. Prowadzenie rejestru decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych.

5. Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań.

6. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

7. Analiza i gromadzenie dokumentacji w sprawach świadczeń wychowawczych.

8. Sporządzanie list wypłat i przelewów przyznanych świadczeń wychowawczych, terminowe przekazanie do dalszej realizacji oraz potwierdzanie ich zgodności z decyzjami administracyjnymi.

9. Terminowe sporządzanie sprawozdań, informacji  oraz przygotowywanie założeń do projektu budżetu na realizację zadań.

10. Współpraca z Regionalny Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych w przypadku podjęcia pracy przez członka rodziny poza granicami RP.

11. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.

12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1. Wniosek o przystąpienie do konkursu.

2. Życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

3. List motywacyjny.

4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie.

5. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.

8.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

10. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów.

 

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty o przystąpieniu do konkursu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (w godzinach pracy Urzędu), lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Nie otwierać do 3 marca 2017 r., do godz. 15:00. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta i Gminy nie odsyła dokumentacji, która nie spełnia wymagań ofertowych.

 

V. Dodatkowe informacje:

            Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów. Złożone oferty będą badane pod kątem kompletności i spełniania wymagań formalnych, niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie, e-mail lub pisemnie na dane kontaktowe podane we wniosku/ podaniu.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

            Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. Nr 11, tel. 15 8118581 wew.  109.

            Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 7 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

            Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

                                                                                              Marek Mazur

                                                                                                       /-/

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

Wyniki naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani TERESA PAWEŁEK zam. Skopanie

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski „ oraz zastosowaniu technik naboru opierających się na analizie złożonych ofert i rozmowie kwalifikacyjnej zatrudniono kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu  kwalifikacyjnym.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                               /-/

                                                                                                                                      Marek Mazur