Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to zadania, które spoczywają na samorządach lokalnych, mające na celu niwelowanie dysproporcji poziomu życia jednostki czy rodziny.
 

W regionie tarnobrzeskim w minionym okresie odnotowano wzrost tego typu działań. Przyczyną tego zjawiska jest niewątpliwie pogorszenie się warunków życia z uwagi na regres podstawowych gałęzi przemysłu, który był dotychczas głównym źródłem utrzymania ludności. Wzrost bezrobocia jest, bowiem jednym z powodów ubiegania się o pomoc w formie zasiłków. Innym powodem trudnej sytuacji życiowej, a tym samym ubiegania się o pomoc jest ubóstwo, długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność.
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, współpracującą w realizacji tych zadań z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej można uzyskać pomoc finansową, materialną (odzież, bielizna pościelowa, ręczniki itp.) oraz pomoc w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej tj. pośrednictwa w załatwianiu spraw urzędowych osób niezdolnych do czynienia tego we własnym zakresie, poradnictwa, powództwa o roszczenia alimentacyjne, kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności, kompletowania dokumentacji o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, poradnictwa zawodowego czy też rozmowy wspierającej.
 

Pracownicy socjalni są otwarci na problemy podopiecznych służąc im radą i pomocą w przezwyciężaniu występujących trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne
 

Kontakt

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30
 


 Adres:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 24 b
39-450 Baranów Sandomierski
tel.15 811-80-10; 15 816-08-99
fax. 15 811-85-77
E-mail: ops@baranowsandomierski.pl


Aktualności
 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł.
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 ( M. P. z 10 grudnia 2013 r., Nr 221,  poz. 1024, z póżn. zm.). Ośrodek Pomocy w Baranowie Sandomierskim realizuje pomoc w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 

Celem programu jest między innymi wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Dla osoby samotnej kryterium kwalifikujące do tej pomocy wynosi 951zł.
 

W przypadku ubiegania się o tę formę pomocy należy złożyć wniosek o pomoc w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (druki do pobrania w zakładce zasady przyznawania pomocy) oraz dokumentację ustalającą sytuację dochodową rodziny.


O nas
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, współpracującą w realizacji tych zadań z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 

Pomoc społeczna to zadania, które spoczywają na samorządach lokalnych, mające na celu niwelowanie dysproporcji poziomu życia jednostki czy rodziny.
 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej można uzyskać pomoc finansową, rzeczową oraz pomoc w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej tj. pośrednictwa w załatwianiu spraw urzędowych osób niezdolnych do czynienia tego we własnym zakresie, poradnictwa, powództwa o roszczenia alimentacyjne, kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności, kompletowania dokumentacji o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, poradnictwa zawodowego czy też rozmowy wspierającej.

Zasady przyznawania pomocy
 

Komu przysługuje pomoc?

Osoby i rodziny chcące skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej winny spełniać warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2015 poz.163), celem uzyskania pomocy finansowej lub rzeczowej.
Ośrodek świadczy również pomoc w formie poradnictwa, służąc pomocą i poradą w sprawach trudnych, mających wpływ na funkcjonowanie rodziny.
 

KRYTERIUM DOCHODOWE
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
 na osobę samotnie gospodarującą: 634zł
 na osobę w rodzinie: 514zł.
 dochód z 1ha przeliczeniowego: 288zł.
 

Kryterium dochodowe jest spełnione gdy faktyczny dochód rodziny ubiegającej się o pomoc nie przekroczy ustawowego dochodu uprawniającego do pomocy.


Co należy zrobić aby uzyskać pomoc z M-GOPS?
 

W tym celu należy zgłosić się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika socjalnego (dane poniżej), lub złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 1,2 i 5)
 

We wszystkich przypadkach warunkiem udzielenia wsparcia będzie wywiad przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację bytową osoby zgłaszającej się po pomoc.
 

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:
 -dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.);
 -decyzję o dodatku mieszkaniowym,
 -decyzję o przyznaniu zasiłków rodzinnych i dodatków lub innych świadczeń,
 -nakaz podatkowy za bieżący rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania;
 -w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 -osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
 

W ciągu 14 dni od dnia złożenia podania pracownik socjalny OPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Co należy zrobić w sytuacji potrzeby skorzystania z usług opiekuńczych?
 

W celu uzyskania pomocy w formie usług opiekunki należy podobnie jak w przypadku pozostałych form pomocy zgłosić się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika socjalnego lub złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 3)
 

W tym przypadku warunkiem udzielenia wsparcia będzie również wywiad przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania, przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację bytową osoby zgłaszającej się po pomoc oraz zlecenie na pomoc w formie usług opiekuńczych wystawione przez lekarza (np. pierwszego kontaktu, specjalistę, lekarza w szpitalu).


Formy pomocy
 

POMOC PIENIĘŻNA
 

ZASIŁEK CELOWY (art. 39 ust. 1)
Przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek celowy jest świadczeniem zależnym od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Taki zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
- specjalny zasiłek celowy - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
- zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa-  pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową


ZASIŁEK OKRESOWY ( art. 38 )
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 

ZASIŁEK STAŁY ( art. 37 )
(zależy od dochodu rodziny)
Zasiłek stały przysługuje :
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604zł. miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.


W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE to między innymi:

- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Pliki do pobrania

oswiadczenie_strony_.pdfoswiadczenie_strony_.pdf

podanie_o_pomoc.pdfpodanie_o_pomoc.pdf

zaswiadczenie_o_wynagrodzeniu_do_firmy.pdfzaswiadczenie_o_wynagrodzeniu_do_firmy.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim rozpoczął działalność 15.09.1999 r. dzięki staraniom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.  Obecnie uczęszcza do niego 40 osób niepełnosprawnych. Warsztat posiada własny środek transportu, którym uczestnicy dowożeni są z miejsca zamieszkania i odwożeni z powrotem po zakończeniu zajęć, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Głównie są to zajęcia praktyczne, organizowane w różnych pracowniach. Uczestnicy mogą wybierać między zajęciami ceramicznymi, przyrodniczymi, krawieckimi, tkackimi, artystycznymi, plastycznymi, stolarskimi, bądź dnia codziennego. Ponadto, mają także możliwość brania udziału w treningu ekonomicznym, w ramach którego otrzymują środki finansowe.

W pracowni dnia codziennego uczestnicy zajmują się codziennym przygotowaniem drugiego śniadania, sprzątają po posiłkach, biorą udział w opracowywaniu jadłospisu, poznają zasady racjonalnego żywienia oraz dostosowania potraw do okoliczności. Obok wypieków i przygotowywania dań obiadowych, jest czas na zapoznanie się z zasadami dobrego zachowania się przy stole, dekorowaniem i ekonomicznym treningiem kulinarnym.

 Pracownia stolarska stworzona została przede wszystkim po to, aby poprawić osobom niepełnosprawnym funkcje manualne. Uczestnicy przyswajają sobie umiejętności z zakresu drobnej stolarki, przygotowując ramki do obrazków, proste półki, skrzynie czy kompostowniki. Bardzo ciekawymi i oryginalnymi pracami są także rzeźby, najczęściej wykonywane z drewna lipowego o tematyce ludowej i sakralnej. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności pozwala uczestnikom na dokonywanie różnych drobnych napraw na terenie warsztatu.

W pracowni krawieckiej osoby niepełnosprawne mogą poznać podstawy szycia ręcznego i maszynowego oraz prostego kroju. Uczą się tutaj wykonywania prostych czynności krawieckich takich jak: fastrygowanie, szycie, przyszywanie guzików oraz wyszywanie ściegiem łańcuszkowym. Różnymi technikami szycia, wykonywane są: fartuszki i rękawice kuchenne, poduszki i narzuty patchworkowe, woreczki, itp.. Zdobyte w trakcie zajęć umiejętności są wykorzystywane podczas różnego rodzaju drobnych przeróbek i napraw odzieży. Uczestnicy zajęć w tej pracowni wykonują także elementy do stroików świątecznych.

Piękne prace powstają również na pracowni tkackiej, gdzie uczestnicy kształtując koordynację wzrokowo-ruchową, obdarzają świat prawdziwymi dziełami sztuki. Są to przede wszystkim obrazy haftowane metodą krzyżykową i gobelinową o tematyce sakralnej, a także pejzaże, martwa natura, itp.. Dużym zainteresowaniem cieszą się również hafty okolicznościowe wykonywane na zamówienie, a także różnego rodzaju biżuteria (bransoletki, kolczyki, naszyjniki i wisiorki).

Podobnie na pracowni plastycznej obcowanie ze sztuką oraz przebywanie w świecie piękna, pozwala uczestnikom na wyzwolenie pozytywnych emocji. Wpływa również korzystnie na wzrost samooceny, a także pozwala poznać wartość pracy i umiejętność współdziałania w grupie. Wykonywane są tutaj przede wszystkim: stroiki i kartki świąteczne, obrazy malowane na szkle i płótnie oraz akwarele. Metodą odlewu gipsowego, wykonywane są różnego rodzaju prace, najczęściej wykańczane efektem postarzania. Powstają również przedmioty dekorowane metodą decoupage.

W pracowni ceramicznej poprzez formowanie i lepienie w glinie rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są zainteresowania artystyczne oraz zostaje poruszana wyobraźnia. Wszelkie te działania wymagają integracji, współpracy i wzajemnej pomocy uczestników. Powstają tu głównie: donice, flakony, dzbany, talerze, misy, szkatułki, a także piękne stroiki świąteczne. Jednak obecnie największym zainteresowaniem cieszą się anioły w postaci stojących figurek.

Dzięki zajęciom w pracowni przyrodniczej u osoby niepełnosprawnej następuje odnowienie łączności z przyrodą, niezależnie od rodzaju i stadium choroby. Uwrażliwienie na piękno przyrody i radość obcowania z nią, dzięki pozytywnym przeżyciom, powoduje zredukowanie stanów depresyjnych, odpręża, a także obniża poziom stresu. Zajęcia w tej pracowni w zależności od pory roku odbywają się w budynku lub w ogródku przywarsztatowym. Uczestnicy zajmują się pielęgnacją kwiatów oraz w okresie wiosenno-letnim dbają o klomby i krzewy ozdobne przed budynkiem. Uprawiają i pielęgnują warzywa, które następnie wykorzystywane są do przygotowywania posiłków na pracowni dnia codziennego. Ponadto, tworzone są stroiki okolicznościowe z naturalnych surowców, pozyskanych podczas spacerów plenerowych. Również z surowców naturalnych czerpany jest papier, wykorzystywany głównie do stroików i kartek. Do codziennych obowiązków uczestników należy też dbanie o zwierzęta znajdujące się na pracowni.

Pod koniec 2012 r. utworzono nową pracownię rękodzieła artystycznego. Podczas prowadzonych tam zajęć tworzone są stroiki świąteczne i inne ozdoby okazjonalne z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych, takich jak: sznurek sizalowy, siano, papier, karton, szyszki, itp.. Na pracowni tej wykonywane są przede wszystkim prace ze szkła witrażowego, głównie techniką Tiffany’ego. W wyniku zastosowania ww. metody powstają witraże z kolorowych szkieł o różnej gęstości i fakturze. Dominującym tematem prac są postacie aniołów oraz motywy przyrodnicze. Zajęcia na tej pracowni rozwijają funkcje manualne oraz uczą precyzyjności, ostrożności i cierpliwości oraz współpracy.

Wytwory powstałe w wyżej opisanych pracowniach można kupić na organizowanych przez warsztat kiermaszach. Uzyskane w ten sposób środki, w ramach integracji społecznej, wykorzystywane są na organizowane dla uczestników wycieczki krajoznawcze, zabawy okolicznościowe, spotkania integracyjne: kuligi, ogniska, grille oraz wyjazdy nad jezioro czy  do kina, itp..   

Ponadto, każdy z uczestników w ramach zajęć ma możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Ćwiczenia dostosowane są pod kątem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika oraz rodzaju niepełnosprawności. Powyższe zabiegi mają na celu podnoszenie sprawności fizycznej uczestników i prowadzone są pod nadzorem fizjoterapeuty.

Uczestnicy w warsztacie mają również możliwość korzystania z pomocy psychologa. Pomoc ta, polega między innymi na rozmowach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i przeżywanych przez nich trudności. Pomagają one osobom niepełnosprawnym w zdobyciu  umiejętności samodzielnego rozwiązywania napotykanych problemów i akceptacji swojej choroby.

Rehabilitacja społeczna jest podstawą i bazą wyjścia do rehabilitacji zawodowej, która umożliwia osobom niepełnosprawnym czynny udział w życiu zawodowym, pozwalający uczestnikom samodzielnie zdobywać środki na swoje utrzymanie. Pracownicy WTZ chcieliby, aby uczestnictwo w warsztacie, kończyło się dla wszystkich osób niepełnosprawnych podjęciem pracy i samodzielnym życiem, niestety nie zawsze jest to możliwe.

WTZ jest miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami oraz umiejętnościami twórczymi. Po 16 latach działalności, uczestnicy warsztatu z uśmiechem spoglądają w przyszłość oraz mówią, iż nie wyobrażają sobie życia bez codziennego udziału w zajęciach. Kończąc prezentację baranowskiego warsztatu zachęcamy do udziału w corocznych kiermaszach prac, które tradycyjnie odbywają się przed świętami. Oprócz uzyskanych dodatkowych środków finansowych płynących ze sprzedaży prac, kiermasze te są ważnym elementem w integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu, wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy, zostały zachęcone do zajęć w naszej placówce.