Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Placówki wsparcia dziennego

31-01-2014

ZARZĄDZENIE NR 3/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski
z dnia 31.01.2014 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na "Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w roku 2014", przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz., 1318) i art. 190 w związku z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z2013r,poz 135, poz. 154 i poz. 866 z 2012r, poz. 1519) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr L/354/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

 

zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań gminy w 2014 roku z zakresu wsparcia rodziny - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2014.
2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
3. Wzór umowy o wsparcie/powierzenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
4. Wzór „Oświadczenia oferenta" stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
5   Szczegółowy wzór „Zaktualizowanego kosztorysu", stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia
§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1
§ 3„ Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
§4, Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


2„ Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

                                                                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014
                                                                                                                       Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
                                                                                                                       z dnia 31.01.2014 r.

 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Baranów Sandomierski w roku 2014 z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. Zm.) oraz art. 11, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536
z późn. zm.) w związku z uchwałą L/354/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok  Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy określonego w art. 176 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).

 

I. Rodzaj zadania:
„Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego” dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w roku 2014.

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Wysokość dotacji na realizację zadania w roku 2014 oraz wysokość dotacji przyznana w roku poprzednim:
1. Planowana łączna wysokość środków przeznaczona na realizację zadania w roku 2014 wyniesie 10 000 zł ( dziesięć tysięcy złotych)
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania zabezpiecza budżet gminy zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim na dany rok
3. Zadanie nie było realizowane w latach ubiegłych
4. Przyznane środki będą miały charakter dofinansowania realizacji zleconego zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania obejmie okres: 1 marca – 30 listopada 2014. r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zleconego zadania określi umowa, o której mowa w punkcie V ust. 6, zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu
3. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w szczególności utrzymywać placówkę czynną przez wszystkie dni robocze.

 

V. Zasady przyznawania dotacji:
1. Przyznane środki będą miały charakter dofinansowania realizacji zleconego zadania i zostaną przyznane wybranym w drodze konkursu oferentom
2. Realizację zadań publicznych w formie wsparcia Gmina Baranów Sandomierski dofinansowuje nie więcej niż do 80% całkowitych kosztów zadania publicznego. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu finansowego własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania
3. Oferty, które będą zawierały niższy poziom wkładu własnego od wskazanego w pkt. 2 zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej
4. W ramach otwartego konkursu ofert nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta  na realizację danego zadania
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu finansowo – rzeczowego zadania publicznego lub rezygnacji z jego realizacji
6. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz oferty ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór umowy na realizację zadania, o którym mowa w pkt. I stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia
7. Środki na realizację zadania przyznane zostaną w II transzach
8. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania nie mogą być przeznaczone  na finansowanie:
a. Realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Baranów Sandomierski z innego tytułu;
b. Pokrycie kosztów utrzymania biura i wynagrodzenia pracowników organizacji starającej się o przyznanie dotacji, poza zakresem realizacji zadania;
c. Zakupu nieruchomości, wyposażenia, towarów i usług niezwiązanych z zakresem zadania;
d. Kosztu działalności gospodarczej;
e. Zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych;
f. Działalności politycznej lub religijnej;
g. Remont i adaptację pomieszczeń;
h. Kosztów świadczeń medycznych w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
i. Pomocy finansowej dla osób prawnych lub fizycznych.
9. Za kwalifikowane uznane będą koszty:
a. Bezpośrednio związane z realizacją zadania;
b. Spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

VI. Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć do dnia 21 lutego 2014 roku;
2. Oferty z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1, pokój nr 5
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7:30 – 15:30 lub wtorki w godz. 8:30 – 16:00, lub nadesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Koperta powinna być opisana poprzez oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy konkursu „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego”;
3. Wzór oferty zgodny z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferty przedłożone na innych drukach niż wymienione powyżej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.
4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wykonujący swoje obowiązki w zakresie dot. niniejszego konkursu nie mogą sporządzać oferty/ofert w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w ich treść;
5. Ofertę należy przygotować według ww. wzoru określając:
a. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający  opis planowanego działania;
b. Informację o miejscu realizacji zadania;
c. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d. Informację o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
e. Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania;
f. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie.
6. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem;
7. Oferta złożona po terminie, niespełniająca wymogów ust. 5 albo niekompletna, co do wymaganego zestawu dokumentów, o których mowa w punkcie VII lub informacji pozostanie bez rozpatrzenia.

 

VII. Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem;
2. Statut lub inny dokument potwierdzający prowadzoną przez niego działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;
3. Kopię umowy rachunku bankowego lub zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego;
4. Regulamin organizacyjny placówki;
5. Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają
z innych załączonych dokumentów;
6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym usytuowana jest placówka;
7. Opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania wraz z koncepcją pracy placówki w czasie realizacji zadania;
8. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prezesa placówki oraz osób zabezpieczających działalność placówki;
9. Oświadczenie podmiotu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2014 r. o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski komisja konkursowa w dwóch etapach;
3. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym (kompletu wymaganych dokumentów);
4. W drugim etapie Komisja Konkursowa:
a. Ustala, które ze złożonych ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu;
b. Dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o kryteria;
i. Możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych, w tym lokalowych
i dydaktycznych oraz kadrowych, ukierunkowanych na realizację zadania, możliwość i jakoś realizacji zadania przez uprawnione podmioty: do 20 pkt;
ii. Kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie: do 20 pkt;
iii. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania: do 20 pkt;
iv. Zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania w relacji do łącznych kosztów realizacji: do 15 pkt;
v. Dotychczasową realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: do 10 pkt;
vi. Oceny przedstawionej koncepcji pracy placówki, w tym proponowanych programów zajęć specjalistycznych: do 10 pkt;
vii. Doświadczenie w prowadzeniu placówek wsparcia dziennego: do 5 pkt.
c. Odrzuca oferty niespełniające kryteriów merytorycznych, tj. oferty, które otrzymały 70 pkt;
d. Przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski propozycję wyboru ofert.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punktacja obliczana jest jako średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej
w poszczególnych kryteriach;
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert;
7. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje żaden środek zaskarżenia;
8. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
9. W przypadku, gdy oferentowi zostanie przyznana dotacja niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent może:
a. Złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy;

b. Złożyć „zaktualizowany kosztorys”, (zwany dalej korektą), którego wzór został określony w Załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia po uzgodnieniu rodzaju wydatków przeznaczonych do sfinansowania z dotacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Korekta powinna uwzględniać wkład własny oferenta, którego minimalny udział procentowy został określony w rozdziale V pkt. 2 i 3;
c. Oświadczenie/ korekta winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
d. Brak przedłożenia korekty w wyznaczonym terminie rozumie się jako odstąpienie od realizacji zadania publicznego.
10. Z oferentami wyłonionymi w toku postępowania konkursowego zostaną zawarte umowy.

 

IX. Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zastrzega sobie prawo do:
a. Odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert bez podania przyczyny;
b. Odstąpienia od realizacji zadania publicznego bez podania przyczyny.
2. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony, jeśli:
a. Nie zostanie złożona żadna oferta;
b. Żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
3. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są w Referacie Organizacyjnym – tel. 15 811-85-81 wew. 128;
4. W pozostałym zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 


                                                                                                      Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
                                                                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sand.
                                                                                                      z dnia 31 stycznia 2014 r.     

Umowa nr ..........................

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2014 roku”.
zawarta w dniu ……………… w Baranowie Sandomierskim,
między:
Gminą Baranów Sandomierski z siedzibą w Baranowie Sandomierskim przy ul. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
Pana Jacka Hynowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przy kontrasygnacie Pani Aliny Zasadniej – Skarbnika Gminy,
a:
…………………………………………………………………………………………………..numer w Krajowym Rejestrze Sądowym …………………, reprezentowanym przez ……………………, legitymującego się dowodem osobistym nr: ……………………, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”


§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, na podstawie art. 176 pkt 2 w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem:
„Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2014 roku” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu ……….., zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 

2. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.

 

3. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 2.

 

4. Oferta stanowi załącznik do niniejszej umowy.               

 

§ 2.
Sposób wykonania zadania publicznego

 

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 marca 2014 roku do dnia 30 listopada  2014 roku .


2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą.

 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.
§ 3.
Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości ………………………., na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nr rachunku: ………………………………, w następujący sposób:
- I transza w wysokości  …………… zł. słownie: ……… w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;
-II transza w wysokości …………….. zł. słownie: ……………… w terminie do ……………

 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.

 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania:
1) środków finansowych własnych w wysokości: ……………………………
2) wkładu osobowego o wartości: ……………………..

 

4. Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych o których mowa w ust. 1 i 3 i wynosi   …………………………

 

§ 4.
Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego

 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2, w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 4.

 

2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż:  …….%

 

§ 5.
Zamówienia opłacane z dotacji

 

Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

 

§ 6.
Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa

 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.

 

§ 7.
Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

 

3. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do przekazywania Zleceniodawcy dodatkowej informacji, zdjęć, materiałów lub artykułów o stopniu realizacji zadania wspieranego przez Zleceniodawcę celem umieszczania  ich na stronie internetowej urzędu oraz w gazecie gminnej.

 

§ 8.
Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy

 

Zleceniobiorca  upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki oraz informacji o wysokości przyznanych środków.

 

§ 9.
Kontrola zadania publicznego

 

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków o których mowa w § 3 ust. 3. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2.

 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę  mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

 

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

 

4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

 

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia  o tym Zleceniodawcy.


§ 10.
Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy

 

1. Zleceniodawca może żądać złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Sprawozdanie częściowe będzie składane w następującym terminie:
- za okres ……….. w terminie do dnia …………...

 

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w  § 2 ust. 1.

 

3. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż  8 %.

 

4. Obowiązek, o którym mowa w § 4 ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 2, w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwiększy się o więcej niż 8 %.

 

5. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 3 i 4, uważa się za pobranie dotacji  w nadmiernej wysokości.

 

6. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, 2.

 

7. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa  w ust. 1,2, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia.

 

8. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1.

 

9. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę.

 

10. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

 

§ 11.
Zwrot środków finansowych

 

1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić odpowiednio do dnia  15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

 

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: 42 9434 1067 2004 1400 0130 0001.

 

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze : 42 9434 1067 2004 1400 0130 0001.

 

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1-3.

 

5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 10 ust. 5, naliczane są odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze : 42 9434 1067 2004 1400 0130 0001.

 

§ 12.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron

 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

 

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w protokole.


§ 13.
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę(ów)
 
1. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.

 

2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji w terminie określonym  w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji.

 

3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od wykonania umowy po przekazaniu przez Zleceniodawcę dotacji  Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10%  kwoty określonej w § 3 ust. 1.


§ 14.
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:


1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;


2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;


3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa;


4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie;


5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo nie doprowadzenia przez Zleceniodawcę w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

 

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust. 2.

 

§ 15.
Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

 

2. Z ważnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że Zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.

 

§ 16.
Forma pisemna oświadczeń

 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

 

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

 

§ 17.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.

 

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich  do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

Postanowienia końcowe
§ 18.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

§ 19.
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.


§ 20.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

           Zleceniobiorca:                                                                      Zleceniodawca:

....................................................                                               ..............................................

ZAŁĄCZNIKI:
1)  oferta realizacji zadania publicznego;
2)  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

                                                                                                              Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr  3/2014
                                                                                                              Burmistrza  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  z dnia 31 stycznia 2014r.
.......................................................                           Baranów Sandomierski.................................................
/ pieczątka organizacji/
OŚWIADCZENIE OFERENTA
W związku z ubieganiem się o wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Gminy Baranów Sandomierski oświadczam/oświadczamy, że organizacja (nazwa) ................................................:
1. nie zalega/zalega  z płatnościami na rzecz Gminy Baranów Sandomierski,
2. nie zalega/zalega1 z podatkami w Urzędzie Skarbowym,
3. nie zalega/zalega1 ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
4. nie zalega/zalega1 z płatnościami na rzecz innych podmiotów.
Ponadto oświadczam/oświadczamy, że wobec organizacji nie jest/jest1 prowadzone postępowanie egzekucyjne.
..........................................................................................
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta /


                                                                                                                  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr  3/2014
                                                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
                                                                                                                  z dnia 31 stycznia 2014r.

ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA
dotyczący otwartego konkursu ofert:

Tytuł zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1.1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów Ilość jednostek Koszt jednostkowy (w zł) Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł) z tego
do pokrycia
z wnioskowanej dotacji (w zł) z tego
z finansowych środków własnych, środków
z innych źródeł
(w zł) Koszt
do pokrycia
z wkładu osobowego,
w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy
(w zł)
I Koszty merytoryczne:
1).....      
2).....      
3).....      
              
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
1).....      
2).....      
       
III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie .... (nazwa Oferenta)19):
1).....      
2).....      
3).....      
       
IV Ogółem      

1.2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego:

 

1 Wnioskowana kwota dotacji …..…… zł ……..%
2 Środki finansowe własne  …..…… zł ……..%
3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wym. w pkt 3.1—3.3) …..…… zł ……..%
3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego  nie dotyczy nie dotyczy
3.2 Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) …..…… zł ……..%
3.3 Pozostałe  …..…… zł ……..%
4 Wkład pozafinansowy(w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) …..…… zł ……..%
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4) …..…… zł 100 %

 

2. Dokonane zmiany w zakresie merytorycznym zadania:

 

 

 

 

 


4. Inne ewentualne zmiany ( termin, konto, osoby uprawnione) :

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że nie staramy się o pomoc publiczną i nie uzyskaliśmy dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym: samorządu województwa, administracji rządowej, Unii Europejskiej, innych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz sponsorów prywatnych w ramach tego samego przedsięwzięcia i kosztów wnioskowanej dotacji.

    ………………………….…..........                      .....…………………….............………................…..
Miejsce i data sporządzenia korekty               pieczęcie i podpisy osób uprawnionych ze strony wnioskodawcy

 

 


     ………………………….…....….                           ...........................................................

Podpis pracownika merytorycznego                  Zatwierdzenie przez Kierownika Referatu