Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy

09-04-2014

ZARZĄDZENIE Nr  31 /2014
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 9 kwietnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programem współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, zarządzam, co następuje:


§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.


a) ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki”
b) „Popularyzacja Nordic Walking na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.


2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, oraz specyfikację warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego ogłoszonego w gminie Baranów Sandomierski stanowią załączniki nr: 1,2 do zarządzenia.


§ 2.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:


1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
3) na stronie internetowej Gminy.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi na stanowisku ds. kultury, sportu, zdrowia, archiwum.


§ 4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  31  /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 9.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.


OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

 

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

 

1. Rodzaj zadania:
a) ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki”
b) „Popularyzacja Nordic Walking na terenie gminy Baranów Sandomierski”.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
- zadanie 1a) - kwota 5 000 zł; słownie: pięć tysięcy złotych,
- zadanie 1b) – kwota 5 000 zł. słownie: pięć tysięcy złotych.

 

3. Zasady przyznania dotacji:


1. Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa
w ogłoszeniu konkursu.
2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całości kosztów zadania.
3. Dotacja może być przyznana tylko podmiotom określonym w art.11 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

4. Termin  i warunki realizacji zadania:


1. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 30.11.2014 roku.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3. Zgłoszone do konkursu projekty przedsięwzięć o charakterze publicznym dotyczyć będą zadań  publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Adresatami zadania są mieszkańcy miasta i gminy Baranów Sandomierski.

 

5. Termin składania ofert


1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2014 roku do godz. 15.30
w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim pokój nr 5.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2014 roku, o godz. 10.00 w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz  tryb i kryteria wyboru oferty:


1. Kryteria oraz tryb wyboru oferty zawarte są w „ Specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego ogłoszonego w gminie Baranów Sandomierski na realizację zadań p.n.
           a ) ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki”
           b) „Popularyzacja Nordic Walking na terenie gminy Baranów Sandomierski”.
  
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 17.02.2014 roku.

 

7. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:


- zadanie 1a)  w 2014 roku – 0,00 zł
                       w 2013 roku – 8000,00 zł
- zadanie 1b)   w 2014 roku – 0,00 zł.
                        w 2013 roku  - 0,00 zł.

 

8. Warunki zawarcia umowy:


Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w związku
z dotowanym zadaniem.

 

9 . Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zastrzega sobie prawo do:


- odwołania konkursu bez podania przyczyn,
- przesunięcie terminu składania ofert,
- zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzór oferty, sprawozdania, specyfikacja otwartego konkursu ofert oraz inne wymagane w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Baranów Sandomierski (www.bip.baranowsandomierski.pl ) oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. 11 tel.015/ 811-85-81 wew.128.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  31  /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 9.04.2014. r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.


SPECYFIKACJA
WARUNKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO OGŁOSZONEGO W GMINIE BARANÓW SANDOMIERSKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH p.n.:

 

1. ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki”
2. „Popularyzacja Nordic Walking na terenie gminy Baranów Sandomierski”.

 

§ 1.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2.
1. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
a szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz kwalifikacjach kadry realizującej zadanie,
e informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
f deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania.

2. Podmioty przystępując do konkursu zobowiązane są ponadto do złożenia:
a. aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b. potwierdzonej kserokopii statutu lub innego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu,
c. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności,
d. harmonogramu realizacji proponowanego przedsięwzięcia,
e. oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonego zadania,
f. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
g. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w płatnościach.
3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta
do uzupełnienia oferty lub załączników.

 

§ 3.
Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:
1) Minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji gminy.
2) Środki finansowe z dotacji gminy na realizację zadania nie mogą przekroczyć 90 % wszystkich kosztów realizacji przedstawionego w ofercie przedsięwzięcia.
3) Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku)
w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.
4) Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.


§ 4.
1. Dotowany oferent jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych itp. o fakcie dofinansowania realizacji zadania z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
2. Wyłoniony oferent zobowiązany jest do:
a) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
b) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
c) dostarczenie na wezwanie Urzędu Miasta i Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, umów) , celem kontroli właściwego wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3. Dotacje, nie będą udzielone na:
a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrywanie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e) działalność polityczną i religijną,
f)  remonty,
g) zadania i zakupy inwestycyjne,
h) wyjazdy zagraniczne,
i) podróże służbowe i inne wyjazdy kadry, niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu.


§ 5.
Kryteria jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty:
1) udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania liczone według wzoru:

    
                                             Dn
      P =   --------   x  50 pkt
               Do

P    – otrzymane punkty.
Dn – najniższy procentowy udział środków publicznych z pośród złożonych ofert.
Do – procentowy udział środków publicznych badanej oferty.

2) wartość merytoryczna i atrakcyjność zaoferowanego przedsięwzięcia  (w tym ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania) (do 10 pkt),
3) doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (do 10 pkt),
4) rzetelność i realność wykonania harmonogramu proponowanego przedsięwzięcia
(do 5 pkt),
5) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
(do 5 pkt),
6) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł oraz własny wkład rzeczowy i osobowy zaangażowany w realizację zadania (do 5 pkt).

 

§ 6.
1. Ofertę sporządzoną na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) i złożyć
w opisanej kopercie z nazwą zadania, którego dotyczy.
2. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

§ 7.
1. Wnioski konkursowe o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

2. Komisja czynności swoje wykonuje w dwóch etapach:
Etap I - komisja konkursowa:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w §2, §3 i w §6
d) odrzuca oferty nie spełniające warunków określonych w §2, §3 i w §6
Etap II - komisja konkursowa:
a analizuje merytoryczną zawartość ofert,
b wybiera najkorzystniejsze oferty zgodnie z kryteriami określonymi w §5,
c dokonany wybór oferty przedkłada do akceptacji Burmistrza.

 

§ 8.
1. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Baranów Sandomierski (www.bip.baranowsandomierski.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
2. Umowę z wnioskodawcą o wykonanie zadania publicznego zawrze Burmistrz Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski.
3. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o jego wynikach.
4. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski nie przysługuje odwołanie.

 

§ 9.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).