Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków Rządowego Programu

06-02-2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: 
większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej,
tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji,
promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.
tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;
rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki  publicznej;
zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: 
rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, 
rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.
Termin składania ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. poprzez Generator Ofert: asos2014.mpips.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu Konkurs