Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Zbliża się koniec terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

02-05-2017

W roku 2017 wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Wniosek i załączniki do wniosku (z wyjątkiem materiałów graficznych) składane przez wnioskodawcę uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt), płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolno -środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) albo płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie), o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007 -2013), przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) lub przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020), można składać do dnia 31 maja 2017r.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 9 czerwca 2017r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 31 maja 2017 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej  płatności lub dostosowaniu działek zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do stanu faktycznego. Jeżeli od dnia 16 maja do dnia 9 czerwca 2017 r. rolnik po raz pierwszy deklaruje na formularzu zmiany do wniosku nowy schemat pomocowy (po raz pierwszy zaznacza checkbox wskazujący, że ubiega się o nowe płatności, które nie były wskazane we wniosku o przyznanie płatności), taką deklarację traktuje się jak złożenie nowego wniosku dla tego schematu pomocowego (zastosowane będzie zmniejszenie płatności).

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 31 maja 2017 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych

Płatności do powierzchni, której dotyczą składane uzupełnienia . Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo  wypełniony w terminie do dnia 9czerwca 2017r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym (z wyjątkiem błędów oczywistych),  uzupełnione po dniu 9 czerwca 2017r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności lub wypłaty pomocy.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Smykla
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2017-05-02
Data publikacji: 2017-05-02
Data modyfikacji: