Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Wniosek o scalenia gruntów w Woli Baranowskiej - złożony.

01-02-2019

30 stycznia 2019r. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, wniosek o dofinansowanie zadania scalenia gruntów w miejscowości Wola Baranowska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyniki konkursu o przyznanie środków na realizację zadania, będą znane na przełomie maja i czerwca 2019r.

 

Zgodnie z przesłaną informacją Starosty Tarnobrzeskiego, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba kompletnych wniosków właścicieli gruntów w miejscowości Wola Baranowska, w których wyrażono zgodę na przeprowadzenie postępowania scaleniowego w tej miejscowości wynosi 463, na łączną powierzchnię 689,8610 ha, co stanowi 51,32 % ogólnej powierzchni gruntów obrębu Wola Baranowska.

 

Scalanie gruntów rolnych, przeprowadzane jest na podstawie Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Zgodnie z Polską Normą PN-R-04151:1997, zabieg ten definiowany jest jako zespół działań projektowych i  technicznych, których celem jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji, dróg oraz rzeźby terenu. Scalanie to zabieg przekształcający układ powierzchniowy gruntów rozdrobnionych
i rozmieszczonych w szachownicy, a także nadmiernie wydłużonych w regularnie ukształtowane działki odpowiadające racjonalnemu użytkowaniu. W procesie scalenia następuje również zniesienie enklaw i półenklaw, usystematyzowanie granic, wydzielanie terenów pod zabudowę oraz zaprojektowanie funkcjonalnego układu komunikacyjnego i prawidłowego ukształtowania rozłogu gruntów
z jednoczesnym powiększeniem powierzchni gospodarstw rolnych. Wskazane wyżej cele połączone są z celami z zakresu ochrony środowiska oraz poprawy walorów rekreacyjnych i krajobrazowych wsi, które osiąga się poprzez transformację gruntów rolnych, ich zalesienia, ochronę cennych przyrodniczo miejsc, budowę ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych.

Wymienione powyżej elementy, łącząc ze sobą funkcje: produkcyjną, środowiskową i kulturową obszarów wiejskich, wzmacniają potencjał tych obszarów i dają szansę na zwiększenie dochodów rodzin rolniczych.

Scalenie gruntów jest działaniem ogólnospołecznym, które ma przynieść korzyść całej wspólnocie mieszkańców danej wsi, tym niemniej, zgodnie z zapisami ww. Ustawy, indywidualne interesy wszystkich uczestników scalenia, są także zabezpieczone. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tejże Ustawy, w przypadku zmiany lokalizacji działki, w związku z połączeniem jej z inną działką tego samego właściciela, bądź przybliżeniem jej do działki siedliskowej, uczestnik scalenia lub wymiany otrzymuje grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane.

 

Czekamy zatem na ogłoszenie wyników konkursu, a Państwa którzy posiadają grunty na terenie Woli Baranowskiej i jeszcze nie zdecydowali o chęci przystąpienia do scalenia, zachęcamy do składania deklaracji, ponieważ proces scalenia gruntów ma przede wszystkim służyć mieszkańcom i właścicielom działek i to im ma przynieść korzyści.

 

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marek Barszcz
Osoba aktualizująca: Marek Barszcz
Data wytworzenia: 2019-02-01
Data publikacji: 2019-02-01
Data modyfikacji: 2019-02-01