Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Wiosenne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

12-04-2019

W trosce o zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy, w dniu 8 kwietnia, odbyło się posiedzenie GZZK. W posiedzeniu uczestniczyli urzędnicy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy m.in. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej, Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim oraz Miejsko-Gminny Komendant ZOSP RP w Baranowie Sandomierskim, a także Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Tarnobrzeg.

 

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciel Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim przedstawił statystykę zagrożeń, jakie miały miejsce na terenie Gminy w 2018 roku. Wynika z niej, że spowodowano 40 kolizji, w których obrażenia odniosło 16 osób. Większość zdarzeń drogowych miało miejsce na drogach wojewódzkich i powiatowych, natomiast bezpieczeństwo na drogach gminnych oceniono jako dobre. 

 

Kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy omówił kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Tarnobrzeg. Podany został m.in. koszt utrzymania rzek: Babulówka, Trześniówka oraz potoku Dymitrowsko-Młoduchowskiego za rok ubiegły, który wyniósł łącznie ponad 196 tys. zł, natomiast wydatki na utrzymanie wałów powodziowych to koszt blisko 60 tys. zł. Ponadto poinformowano, że rozpoczął się już wiosenny przegląd urządzeń i budowli przeciwpowodziowych na terenie Gminy, który jest przeprowadzany w obecności przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Tarnobrzeg, przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu oraz właściwych terytorialnie strażników wałowych. W ramach realizowanych czynności, komisja kontroluje odcinki wałów przeciwpowodziowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na rzekach przepływających przez Gminę Baranów Sandomierski.

 

Na posiedzeniu podsumowano też akcję zimowego odśnieżania dróg gminnych oraz wydatkowanych środkach na ten cel. Akcja zima rozpoczęła się 30 listopada 2018 roku i trwała do 2 lutego 2019 roku. W tym okresie wysypano łącznie 344 tony mieszanki piaskowo – solnej, a koszt tego zadania wyniósł blisko 50 tys. zł. Łącznie odśnieżono około 180 km dróg.

 

Kolejno, omówiony został temat zakresu udzielonej pomocy osobom starszym i samotnym z terenu Gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby samotne, starsze, niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, takich jak zapewnienie opału, jedzenia czy odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych. Dlatego w okresie zimowym, osoby te były monitorowane przez pracowników MGOPS oraz miejscową policję. Zostały im również zapewnione codzienne ciepłe posiłki oraz materiały opałowe. Na ten cel wydatkowana została kwota prawie 70 tys. zł.

 

Poruszono też kwestię bezdomnych wałęsających się po terenie Gminy psów. Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy przejezdni wyrzucają psy z samochodu, tym samym zostawiając ich na pastwę losu. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy ten fakt zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć na niego mandat. Należy również pamiętać, iż pieniądze wydatkowane na odławianie i oddawanie bezpańskich zwierząt do schroniska są przeznaczane z kieszeni podatników, uszczuplając tym samym budżet Gminy. W zestawieniu za 2018 roku, można było przeczytać, że odłowiono 30 bezdomnych psów, natomiast całkowity koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniósł prawie 37 tys. zł.

 

Następnie oceniono skalę zagrożenia pożarowego na terenie Gminy. Zgodnie z informacją jaką przedstawił Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP, w roku ubiegłym miało miejsce 137 zdarzeń w tym: 80 pożarów, 55 miejscowych zagrożeń oraz 2 fałszywe alarmy. Z zestawienia wynika, iż większość pożarów w Gminie jest spowodowana wypalaniem traw. Komendant podkreślił, że podczas pożaru trawy powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla ludzi z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. W związku z tym, po raz kolejny przypominamy o bezwzględnym zaniechaniu tego procederu.

 

Poruszono również kwestię sił oraz środków jakimi dysponują jednostki OSP z terenu Gminy. Na obszarze Gminy Baranów Sandomierski funkcjonuje 13 jednostek OSP, które wyposażone są w 20 samochodów ratowniczo-gaśniczych ( 8 lekkich, 10 średnich, 2 ciężkie) oraz 2 quady.  Warto podkreślić, że do przydziału bojowego w jednostkach OSP Kaczaki, OSP Ślęzaki oraz OSP Wola Baranowska, wprowadzono nowocześniejsze wozy bojowe. OSP Kaczaki pozyskała samochód z JRG Nowa Dęba, natomiast do Woli Baranowskiej został zakupiony nowy ciężki wóz strażacki, a dotychczasowy samochód z tej jednostki został przekazany do OSP Ślęzaki.

 

W związku z rozpoczynającym się już niebawem sezonem letnim, rozmawiano o bezpieczeństwie przybywających w progi Gminy turystów. Bardzo dobrą informacją jest ta związana z defibrylatorem, który zostanie zamontowany na baranowskim rynku. Urządzenie będzie służyć do pobudzenia akcji serca przez wywołanie elektrowstrząsów, dzięki czemu może uratować komuś życie.

 

W podsumowaniu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, stwierdził iż Gmina i jednostki organizacyjne są dobrze przygotowane do pomocy mieszkańcom – zarówno pod względem organizacyjnym,  jak też w zakresie utrzymywania właściwego stanu infrastruktury.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2019-04-12
Data publikacji: 2019-04-12
Data modyfikacji: 2019-04-12