Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Przebieg Sesji Rady Miejskiej.

10-11-2017

W dniu 9 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Na obradach sesji Radni podjęli m.in. dwie istotne kwestie- planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zakresem swym obejmuje budowę oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na  obszarze aglomeracji Baranów Sandomierski, w tym miejscowości Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Skopanie, Wola Baranowska, Knapy oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Baranów Sandomierski. Wartość całkowita 45 mln złotych, dofinansowanie ok 30 mln złotych. Drugim ważnym tematem była modernizacja stadionu sportowego w m. Skopanie, - wymiana nawierzchni, wykonanie nawodnienia, odwodnienia, oświetlenia, zakup elementów sportowych oraz małej architektury. Zadanie dofinansowane w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

Podczas obrad sesji Radni Rady  Miejskiej podjęli również uchwały w sprawach:

1) przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok; 2)    wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (darowizna na cel publiczny) na rzecz Województwa Podkarpackiego – Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie nieruchomości gruntowych, zabudowanych urządzeniami pod nazwą „Pompownia na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim ze zbiornikiem retencyjnym wraz z urządzeniami związanymi z nimi funkcjonalnie” stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski;

3) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Suchorzów;
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

5) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018;

6) przyjęcia aktualizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

7) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Nr XXXII/255/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim;

8) w sprawie zmian budżetu na rok 2017;

9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2029;

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej;

11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim;

12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy;

13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skopaniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Skopaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Skopaniu wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Skopaniu;

14 ) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach.

 

Na obradach sesji zostało przedstawione sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z okresu między sesjami tj. od 21.09.2017 r. do 03.11.2017 r o treści jak niżej:

1) W dniu 28.09.2017 r. podpisano z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę
o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Siedleszczany”.

Wartość całkowita operacji: 3 675 356,34 zł brutto

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 901 324,00 zł. tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych.

W związku z  powyższym podpisano również:

2) umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Siedleszczany”. Inwestycja realizowana będzie przez firmę INSTALATORSTWO SANITARNE, GRZEWCZE, GAZOWE Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa. Wykonawca zadania wyłoniony został w ramach zapytania ofertowego.

 Termin realizacji zadania – 31.07.2018 r.

 Wartość całkowita zadania - 1 967 392,52 zł.

3) umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany”. Nadzór na inwestycją sprawować będzie firma PROJEKTOWANIE, NADZÓR INSALACJI SANITARNYCH mgr inż. Kazimiera Bukowska, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dębowa 2.

 Wartość całkowita zadania - 18 450,00 zł.

 

4) Złożony w dniu  2 października br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Przyroda PLUS” uzyskał pozytywna ocenę otrzymał dofinansowanie
w wysokości 12 000, 00 zł brutto. Projekt przewiduje utworzenie sześciu stanowisk przyrodniczych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu w m. Skopanie.

 

5) W dniu 02.10.2017 r. podpisano umowę na realizację zadania: „Modernizacja drogi „Krasiczyn” w m. Durdy na działkach nr ewid. 770/2 i 630/6”. Inwestycja jest  realizowana przez Firmę Handlowo-Usługową Michał Korpuliński ul. Jana Pawła II 94, 39-340 Padew Narodowa. Realizacja przedmiotowych robót współfinansowana jest przez PKP LHS Zamość w zakresie realizacji robót na działce 630/6 będącej w pasie kolejowym. Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetu gminy.

Termin realizacji zadania – 17.11.2017 r.

Wartość całkowita zadania - 30 816,42 zł.

 

6) W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zadanie pn. ,,Remont części drogi gminnej na ul. Pustki ciąg dalszy w kierunku Knap" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na w/w zadanie spośród czterech złożonych ofert. Najkorzystniejszą ofertą na realizację powyższego zadania jest oferta: FHU Michał Korpuliński  z siedzibą ul. Jana Pawła II 94, 39 – 340 Padew Narodowa. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 38 683,50 zł brutto z okresem gwarancji 60 miesięcy. Termin  realizacji robót  30.11.2017 r.

Podpisano umowę na realizację w/w zadania.

7) Złożony w dniu 23 czerwca 2017 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Skopanie” znalazł się na pierwszym miejscu listy podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

 Projekt obejmuje swym zakresem modernizację stadionu sportowego „WISAN”
 w miejscowości Skopanie, w ramach której wykonane zostaną  remont oraz przebudowa boiska piłkarskiego.

 W ramach zaplanowanych prac przewiduje się wykonanie: nawierzchni, nawodnienia, odwodnienia, oświetlenia, ogrodzenia oraz montaż elementów małej architektury
 i wyposażenie sportowe

 Wartość całkowita projektu wynosi 690 000,00 zł. brutto, dofinansowanie - 50 %.

 

8) Złożony 25 sierpnia br. do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa wraz
z termomodernizacją budynku Domu Wiejskiego w Durdach z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji”
, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze” znalazł się na liście operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

9) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w wyniku przeprowadzonego postępowania
 o udzielenie zamówienia publicznego wyłonił wykonawcę na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski – Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na  budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083 oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska. Inwestycja realizowana będzie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Spółka z o.o. w Mielcu z   siedzibą: ul. Korczaka 64, 39-300 Mielec.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu wartość całkowita zadania wzrosła o 60 161,64 zł.
i wynosi 480 161,61 zł. brutto. W związku z tym, że droga przy której budowana będzie ścieżka rowerowa jest drogą wojewódzką zadanie realizowane i finansowane jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu finansowym Gminy Baranów Sandomierski. W tym roku wybudowane zostanie 542 mb ścieżki rowerowej.  Planowany termin wykonania inwestycji to początek grudnia br.

 

10) Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Skopaniu.

Wartość zadania -  17 603,00 zł.

Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane TMS-POL, Wola Baranowska, ul. Aleja Wierzbowa 6,  39-451 Skopanie.

 

11) Trwają prace przy zadaniu  „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Durdy”. Wartość zadania -  58 788,64 zł. Wykonawca - ART-BUD Arkadiusz Nowak, Kolbuszowa Górna 44, 36-100 Kolbuszowa.

 

12) Trwają prace przy zadaniu  „Modernizacja drogi gminnej „Borek” w m. Ślęzaki - działka nr ewid. 517/3  i 517/8 i w m. Dąbrowica - działka nr ewid. 1572/1. Wartość zadania -  47 000,00 zł. Wykonawca –  Usługi Transportowe Dariusz Barszczewski,  39 – 450 Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały 85.

 

13) Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy GZUP wykonał zadanie pn.: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z remontem trzech studni kanalizacyjnych na Osiedlu Zamkowym w Baranowie Sandomierskim oraz budowy 2 szt. studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Parafialnej w Baranowie Sandomierskim”. Wartość zadania -  15 102,00 zł.

 

14)  Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia w Kaczakach wykonawca Elektroinstal,  Paweł Sulicki – za kwotę brutto 3000,00 zł.

 

15) W dniu 09.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów Sandomierski. Wykonawca - Dolnośląskie Biuro Planowania Urbanistycznego we Wrocławiu przedłożyło do zaopiniowania projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego w Baranowie Sandomierskim i Skopaniu.

 

16) Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy firma Cities Lighting Consultants Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie wykonała audyt oświetlenia ulicznego w Gminie Baranów Sandomierski wraz z inwentaryzacją oświetlenia i kosztorysami inwestorskimi. Opracowanie dokumentacji zostało zlecone w związku z planami aplikowania o środki zewnętrzne na wymianę oświetlenia na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

 

17) W związku z dwukrotnie ogłoszonym zapytaniem ofertowym na realizację zadania pn.: „Przygotowanie do sezonu zimowego 2017/2018 i obsługę Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego w Siedleszczanach” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na ww. zadanie. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy GM INWEST Sp. J. z siedzibą: 34-500 Zakopane ul. Droga na Antałówkę 14. Cena brutto najkorzystniejszej oferty wynosi:

  1. za przygotowanie Ośrodka do sezonu zimowego 2017/2018 – 30 750,00 zł.
  2. za jednorazowe uruchomienie Ośrodka w sezonie zimowym 2017/2018 – 34 440,00 zł.
  3. za jeden dzień obsługi Ośrodka w sezonie zimowym 2017/2018 – 1 745,00 zł.

 

18) W dniu 27.10.2017 przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek położonych w Skopaniu przeznaczonych pod zabudowę sprzedano 3 działki z 5 na łączna kwotę 57 100,00 zł. netto.

 

19) W dniu 20.10.2017 w wyniku przetargu na sprzedaż drzewa w Kaczakach uzyskano kwotę 1 576,00 zł.

 

20) Zrealizowano w ramach programu ochrony środowiska zadanie pod nazwą: „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Sandomierski w roku 2017”. Odebrano łącznie 52,180 ton. Łączny koszt zadania to kwota 15 499,84 zł., w tym środki z NFOŚiGW – 7 581,80 zł., WFOŚiGW – 5 307,26 zł. oraz Gminy – 2 610,78 zł.

 

21) Podpisano dwie umowy pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskiem, a Urzędem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o refundację części kosztów zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia dla 2 osób bezrobotnych  na okres 24 m-cy, od dnia 21.09.2017 roku. i 02.10.2017 roku, na stanowisko pomoc administracyjna.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2017-11-10
Data publikacji: 2017-11-10
Data modyfikacji: 2017-11-10