Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Podsumowanie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

13-09-2018

Pierwszy punkt obrad dotyczył zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, tj. ulic Mickiewicza i Słowackiego położonych w granicach administracyjnych miejscowości Skopanie. Przypomnijmy, że w roku 2017 w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, gmina Baranów Sandomierski złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w miejscowości Skopanie poprzez budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 872 z drogą gminną nr 100023R”. W ramach przedmiotowego wniosku wykonano nową nawierzchnię asfaltową na ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Skopaniu, parkingi oraz oświetlenie. Szczegółowe położenie i przebieg dróg oznaczone jest na mapie poniżej:

 

Następnym tematem, nad którym dyskutowano była sprawa wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Baranów Sandomierski do Projektu Partnerskiego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, że zakres rzeczowy planowany do realizacji przez gminę Baranów Sandomierski obejmuje rozbudowę i przebudowę infrastruktury hali sportowej w Skopaniu, w tym:

- rozbiórkę części budynku,

- rozbudowę budynku w części południowej z przebudową m.in. na pomieszczenia siłowni, sali fitness i centrum fizjoterapii,

- wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie,

- prace termomodernizacyjne budynku,

- zakup i montaż wyposażenia obiektu.

 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Następne punkty sesji dotyczyły zmian budżetu na rok 2018, wyrażenia zgody na wystawienie weksli własnych „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Podjęto również uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029.

 

Kolejnym punktem, nad którym pochylili się miejscowi Radni był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów Sandomierski. Podwyższona kwota nagród podniesie jej prestiż oraz będzie satysfakcjonująca za wkład i osiągnięcia nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Ostatni projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie dotyczył wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność gminy Baranów Sandomierski, położonej w Woli Baranowskiej.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-09-13
Data publikacji: 2018-09-13
Data modyfikacji: 2018-09-13