Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Gminy Baranów Sandomierski

07-01-2020

Informujemy, że na terenie Gminy Baranów Sandomierski, mieszkańcy, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”
  o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

3a)  nieodpłatną mediację, lub

 1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Poniżej przedstawiamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa :

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Porady pedagogiczne
i psychologiczne dla rodziców zastępczych

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

pcprtarnobrzeg@wp.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grębowie

Ogólnie pojęte zagadnienia pomocy rodzinie  

39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

15 811 22 21

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

gopsgrebow@gmail.com

Mieszkańcy Gminy

 Grębów

PSYCHOLOGICZNE

3.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie

Diagnoza, pomoc psychologiczna, profilaktyka

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 3

 

15 86 28 45

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

poradniand@interia.pl

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego

4.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim

Pomoc osobom
w  trudnej sytuacji życiowej,
z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków.

39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

15 811 80 10

pon. 1400 – 1800,
piątek 800 – 1100,

 

ops@baranowsandomierski.pl

Osoby korzystające

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baranowie Sandomierskim

5.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –

Centrum Zdrowia Psychicznego

Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

 

 

Koordynator CZP  15 846 26 51

wew. 185

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - tel. 888 289 431

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo  wolnych od pracy, w godz. 8.00-18.00.

czp@zoznowadeba.pl

Dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze powiatu tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega. 

6.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 

Pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. utraty pracy, rozwodu, śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby oraz zapobieganie depresji, samobójstwom
i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

Projekt Fundacji ITAKA realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany
ze środków Narodowego Programu Zdrowia. 

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00 –  958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Pomoc dla osób znajdujących się
w stanie kryzysu psychicznego, skierowana do osób
w każdym wieku.

PEDAGOGICZNE

7.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nowej Dębie

Diagnoza, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe dla dzieci
i młodzieży

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 3,
 

 

15 86 28 45

 

 

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com

poradniand@interia.pl

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szkół na terenie powiatu tarnobrzeskiego

POMOC SPOŁECZNA

8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Socjalne dla osób niepełnosprawnych

i pełnoletnich wychowanków  pieczy i opieki zastępczej 

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg@wp.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

9.

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorzycach

 

3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim

 

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

 

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

 

 

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

 

 

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

 

4) 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

 

 

 

1) 15 811 22 21

 

 

2) 15 836 23 25

 

 

 

 

3) 15 811 80 10

 

 

 

 

4) 15 846 34 94,
     15 846 34 93

 

 

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

 

 

 

3)  pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

4) pon. - pt.

 1. – 15.00

 

 

 

 

 

 

1)  gopsgrebow@gmail.com

 

 

 

2)  gopsgorzyce@gmail.com

 

 

 

 

3) ops@baranowsandomierski.pl

 

 

 

4)  

 

 

 

 

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

 

 

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

 

 

 

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

10.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowej Dębie –
Poradnia Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie

Terapia Uzależnień

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

 

15 846 26 51

wew. 148

 

pon. – 12.00 – 13.00

wt. – 15.00 –20.00

śr. – 09.35 – 14.35 oraz

śr. – 18.30 – 19.30

czw. – 15.00 –20.00

 

www.zoznowadeba.pl

 

Z porad mogą korzystać:

-osoby zagrożone uzależnieniem

- uzależnieni

- członkowie ich rodzin

- bez skierowań
i rejonizacji

11.

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gorzycach

Oferowana pomoc:

- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu
i substancji psychoaktywnych

- terapia dla osób współuzależnionych

- udzielanie osobom
i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych
i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

 

39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

 

721 346 323

Psycholog  –

czwartek w godz. 16.00 – 18.00, Specjalista terapii uzależnień – wtorek
i piątek w godz.
16.30  –  18.30

gopsgorzyce@gmail.com

Pomoc osobom, które zmagają się
z problemem uzależnia oraz ich rodzinom.

12.

 

Udzielanie członkom klubu
i ich rodzinom pomocy
w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego. 

39 – 460 Nowa Dęba

ul. Jana Pawła II 4

692 728 771

666 047 767

Dyżury w każdy wtorek
w godz. 11.00 – 12.00

ewita0@op.pl

Pomoc członkom klubu i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego. 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

13.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

 

1) Grębów

 

 

2)  Gorzyce

 

 

 

 

 

3) Baranów Sandomierski

 

 

 

 

4) Nowa Dęba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku; interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; informowanie o możliwościach udzielania

pomocy w środowisku lokalnym.

2. Poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc udzielana przez członków ZI

3. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

4. Wsparcie  oraz poradnictwo  dla  rodzin uwikłanych w przemoc

informacja  o najbliższych instytucjach  udzielających pomocy.

5. Sprawy związane
z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, niebieskie karty.

6. Poradnictwo, motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji.

7. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

 

 

 

 

2) 39 – 432 Gorzyce

ul. 3 Maja 4

3) 39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

 

 

4) 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

 

 

 

1) 15 811 22 21

2) 15 836 23 25

3) 15 811 80 10

 

 

 

 

 

4) 15 846 34 94,
     15 846 34 93

 

 

1) pon. – pt.

7.30 – 15.30

2) pon. – pt.

7.30 – 15.30

3)  pon. – pt.

7.30 – 15.30

 

 

 

 

4) pon. - pt.

 1. – 15.00

 

1)  gopsgrebow@gmail.com

 

2)  gopsgorzyce@gmail.com

 

3) ops@baranowsandomierski.pl

 

 

 

 

 

 

4)  

 

 

 

 

1) Dla mieszkańców Gminy Grębów

 

2) Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

3) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

 

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

14.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

1. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna.

2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach interwencji kryzysowej.

4. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

 

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

 

pon. – pt.

7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg@wp.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

15.

Centrum Wsparcia
i Rehabilitacji Społecznej
w Gorzycach –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzycach (SOW)

W SOW w Gorzycach ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:

 • psychologicznej;
 • prawnej;
 • pedagogicznej;
 • terapeutycznej;
 • socjalnej.

39 – 432 Gorzyce

Ul. 11 Listopada 12

Telefon całodobowy:
15 836 28 69
wew. 110

 

całodobowo

www.sowgorzyce.pl

Pomoc w SOW jest
bezpłatna,
anonimowa,
całodobowa (hostelowa).

Działalność ośrodka obejmuje mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

16.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „ Niebieska linia”

Wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Infolinia
800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

całodobowo

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia.info

Dla osób uwikłanych w przemoc
w rodzinie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

Oosoby doświadczające przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzys
z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia
i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających
z zaistniałych sytuacji kryzysowych.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

I piętro, pokój nr 25

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

oraz we wtorki do godziny 19.00

pcprtarnobrzeg@wp.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

18.

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu

Wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w znalezieniu pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

39-400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 3

(15) 823 00 30

pon. – pt.

7.30 – 15.30

http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/
 

Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

 

19.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Aby uzyskać informacje
o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy lub skąd pozyskać pieniądze na własną firmę, należy skorzystać z pomocy Zielonej Linii.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia
ul. Trawiasta 20b
15-161 Białystok

19 524            

(z Polski)

 

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie
z taryfą operatora.

pn. – pt.

08.00 – 18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

- poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

20.

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ośrodek okręgowy)

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

35 – 959 Rzeszów,
ul. Fredry 4/57-58

796 600 429 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Pon. 8.00 –  15.00
Wt.  12.00 –  20.00
Śr. 8.00 –  15.00
Czw.  8.00 –  15.00
Pt. 8.00 –  15.00
Sob. 8.00 –  12.00

 

 

Pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE

PRAWO KONSUMENCKIE

21.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Ochrona praw

konsumenckich

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

39 –  400 Tarnobrzeg

Ul. ul. 1 Maja 4

15 822 39 22
wew. 204

 

pon. – pt.

7.30  – 15.30

powiat@tarnobrzeski.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego.

23.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. –  pt.

08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

 

PRAWA PACJENTA

24.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. –  pt.

08.00-20.00

 

 

 

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

25.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02 – 390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie
z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn. –  pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

26.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn. – pt.

08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

27.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon  zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt.

godz.08.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn. –  pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych
i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

28.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00  – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

 

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

PRAWO PRACY

29.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie 

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 


PRAWO PODATKOWE

30.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43 – 300 Bielsko-Biała

 

     801 055 055

     (  z tel. stacjonarnych.

     (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

    + 48 (22)33 00 330

    ( z tel. zagranicznych.

     Koszt zgodnie z   taryfą  operatora

pn. –  pt.

07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

31.

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn. – pt.

08.00-18.00

 

 

pn. – pt.

11.00 – 15.00

 

 

pn. – pt.

08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

32.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych

 • pon.
 • 10.00 – 18.00

wt. –  pt.

08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJI

(nie określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

 

Radcowie Prawni/Adwokaci

Lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3,
I piętro, pok. 105.

poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 11.30 – 15.30
czwartek w godz. 11.30 – 15.30

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 846 26 71

www.tarnobrzeski.pl

Lokal w budynku Urzędu  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. gen. L. Okulickiego 1.

wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
piątek w godz. od 8.00 do 12.00

 

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81

 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.

wtorek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 7.30 – 11.30

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl

Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1.

czwartek w  godz. 15.00 – 19.00

piątek w godz. 8.00 – 12.00

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 811 27 15

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Fundacja

„Masz Prawo”,

ul. Wyspiańskiego 4/82

39 – 400 Tarnobrzeg  

Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach,
ul. Sandomierska 75.

poniedziałek: 
w godz. 7.30 – 11.30

 

 

 

tak

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 15 836 20 75

www.tarnobrzeski.pl

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Ewelina Biała
Osoba aktualizująca: Jakub Marek
Data wytworzenia: 2020-01-07
Data publikacji: 2020-01-07
Data modyfikacji: 2020-01-07