Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

INFORMACJA

04-07-2017

                                             

Prawie w każdym programie obrad sesji Rady Miejskiej znajduje się punkt z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z okresu między sesjami. Poniżej w punktach przedstawiamy najistotniejsze, we wskazanym okresie, działania podejmowane przez poszczególne referaty urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

1.     Wyłoniono Wykonawcę na  realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Baranów Sandomierski”. Inwestycja realizowana będzie przez Firmę Remontowo-Budowlaną WIDBUD Krzysztof Widuch z siedzibą Jadachy 380, 39-442 Chmielów. Wykonawca zadania został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 681 166,07 zł brutto. Termin realizacji zadania do dnia  30.11.2017 r.

2.     Wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pn. Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy Inwestycja realizowana będzie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WAMIX" Mieczysław Czekaj  z siedzibą ul. Sienkiewicza 145 „O”, 39-400 Tarnobrzeg.  Wykonawca zadania został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 966 668,48 zł brutto. Termin realizacji zadania do dnia 28.02.2018 r.

3.     Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisali 14.06.2017 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim umowę na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg”. Gmina Baranów Sandomierski jest liderem partnerskiego projektu. Jest to projekt partnerski, dzięki któremu trzech beneficjentów realizować będzie swoje inwestycje Gmina Baranów Sandomierski jako lider dokona modernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Parafia w Ślęzakach częściowo wyremontuje zabytkowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a Gmina Gorzyce Dom Kultury we Wrzawach wraz z zakupem wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach.
Całkowita wartość projektu wynosi blisko 4 mln 900 tys. zł (4 893 999,86 zł). Wkład własny to suma ponad 900 tys. zł (800 z budżetu samorządów plus 100 z parafii). Realizacja projektu powinna się zakończyć do 31 października 2018 r.

4.     Dobiegają końca prace związane z koszeniem poboczy dróg gminnych oraz remontami cząstkowymi dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej .

Wykonawca: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.

Wartość zadania: 8 500,00 zł dot. koszenia natomiast remonty cząstkowe szacuje się na kwotę około 40 000,00 zł brutto.

5.      Dokonano otwarcia ofert w ponownie ogłoszonym przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej”. Swoje oferty złożyły dwie firmy: Sport Halls s.c. M. Adamczak, R. Słaba z siedzibą we Wrocławiu oraz Firma Budowlana REM-BUD  I Bronisław Drąg spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli, najkorzystniejszą była  oferta złożona przez Firmę Budowlaną REM-BUD I Bronisław Drąg spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli.

Poprzedni przetarg unieważniono z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przekraczała o ok. 300 tys. zł. kwotę jaka Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

6.     Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy hali sportowej w Skopaniu.

Wartość umowna opracowania 29 397,00 zł

Termin opracowania od 29.05 do0 29.09.2017 r.

Wykonawca projektu: ARCHISSTUDIO PROJEKT

Dorota Hamala – Lis z/s Mielec

7.     Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej „Osiedle Zamkowe” w Baranowie Sandomierskim

Termin opracowania 18.07.2017 r.

Wartość prac projektowych 8000,00 zł

Projektant PD PROJEKT Paweł DUL z Grębowa

8.     Zlecono dostawę elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Dąbrowicy.

Dostawca OWBET z Padwii Narodowej za kwotę 15 000,00 zł

9.     Zlecono remont drzwi w przedszkolu w Skopaniu. Wykonawca GZUP w Baranowie Sandomierskim za kwotę 7 000,00 zł

10.  Zakończono i odebrano bezusterkowo remont drogi gminnej w Suchorzowie ze środków będących w dyspozycji sołectwa Suchorzów za kwotę 5 000,00 zł. Wykonawca D. Barszczewski z Dymitrowa Małego 85.

11.  Zakończono i odebrano bezusterkowo remont drogi w Woli Baranowskiej obok Bernata ze środków sołeckich Woli Baranowskiej. Wartość robót 9520,00 zł. Wykonawca PIOTRANS Piotr Stępień z Padwi Narodowej.

12.  Zamówiono kostkę brukową pod utwardzenia miejsca pod wiatę oraz zamówiono wiatę przystankową na przystanek PKS  „Dom Dziecka” w Skopaniu. Wartość zamówienia 3 572,95 zł brutto.

13.  Gmina Baranów Sandomierski w dniu 23 czerwca 2017 r. złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Skopanie”. Projekt obejmuje swym zakresem modernizację stadionu sportowego „WISAN” w miejscowości Skopanie, w ramach której wykonane zostaną  remont oraz przebudowa boiska piłkarskiego. W ramach zaplanowanych prac przewiduje się wykonanie:

1)    Wymiana nawierzchni

2)    Wykonanie nawodnienia

3)    Wykonanie odwodnienia

4)    Wymiana oświetlenia

5)    Montaż elementów małej architektury oraz wyposażenie sportowe

6)    Wykonanie ogrodzenia

14.  Zlecono opracowanie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w Skopaniu i Baranowie Sandomierskim (za stadionem) za kwotę: 14443,00 zł  termin wykonania 20.12.2017 r.

15.  Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej i Knapach oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej III etap – ulica Zachodnia

16. W wyniku przetargu, który odbył się w dniu 12.05.2017 roku sprzedano działki o numerze ewidencyjnym 1265 o powierzchni 0,3319 ha za kwotę 250,00 zł. netto+ należny podatek VAT oraz 1266 o powierzchni 0,3233 ha za kwotę 24 240,00 zł. netto + należny podatek VAT, położonych w miejscowości Wola Baranowska.

17. W dniu 19.05.2017 r. przeprowadzono przetargi na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowościach Baranów Sandomierski, Skopanie i Knapy na łączną powierzchnię do dzierżawy 6,4479 ha, za cenę wywoławczą  1 120,00 zł. Po przetargu uzyskano cenę 1880,00 zł. Na dzierżawę gruntu  w miejscowości  Knapy – brak oferentów.
18. W związku z weryfikacją i oszacowaniem strat z tytułu przymrozków wiosennych jakie miały miejsce w okresie od 16-19.04.2017, 4.05.2017, 8-10.05.2017 na terenie gminy Baranów Sandomierski komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków, jak niżej:

- w gospodarstwach, w których straty wynosiły powyżej 30 % - liczba złożonych wniosków 40 -  łączna powierzchnia wyszacowanych strat  – 102,91 ha,

- w gospodarstwie, w którym straty wynosiły 30% i poniżej – liczba złożonych wniosków 1,-  łączna powierzchnia wyszacowanych strat 0,29 ha.

            19. Podpisano umowę z Rzeczoznawca Majątkowym Panią Urszulą Nieradka  na sporządzenie operatów szacunkowych dla następujących nieruchomości na kwotę  2. 200,00 zł brutto

a)    dz. o n-rze ewid. 2503/2, 2522/2, 2554/1 położone w Dąbrowicy, celem nabycia    w gminny zasób nieruchomości stanowiące drogę

b)    dz. zabudowana o n-rze ewid. 1578/5 – położona w Dąbrowicy, przeznaczona do sprzedaży – obecnie dzierżawiona przez  Krzysztof Widuch, WIDBUD Firma Remontowo - Budowlana

c)     dz. o n-rze ewid. 1188/2 – położona w Woli Baranowskiej, celem nabycia  w gminny zasób nieruchomości – stanowiąca drogę – ulica Słoneczna

d)    dz. o n-rze ewid. 1707/2 – położona w Woli Baranowskiej, z przeznaczeniem do sprzedaży – przy ulicy Sołtysiej.

20. Podpisano umowę z Panem Tadeuszem Durda na wykonanie dokumentacji do celów prawnych dla dz. ewid. 1575/17 (w związku z zasiedzeniem części tej nieruchomości numer działki ulegnie zmianie o otrzymaniu postanowienia sadowego) celem wydzielenia działki pod zabudowę mieszkalno – usługową, 2 działek pod zabudowę zagrodową oraz poszerzenie drogi na całej długości działki – na kwotę łączną 3 690,00 zł brutto

21. Podpisano umowę z Panem Tadeuszem Durda na wykonanie dokumentacji do celów prawnych, obejmującej przebudowę (drogę przez przedszkole) oraz rozbudowę drogi wewnętrznej, drogi przywałowej, podział działki ewid. nr 4083 oraz działki ewid. nr 4084 ( działki rolne), likwidacja drogi o numerze ewid. 1495, wydzielenie przygrodzeń przyległych drogi wewnętrznej dla działek o numerach ewid. 1492, 1491/1, 1490, 1489, 1488, 1487, położonych w miejscowości Dąbrowica – na kwotę łączną 6 765,00 zł brutto

22. Podpisano umowę na odbiór i utylizację azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

23. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych podpisano umowy na realizację zadań, pod nazwą:

a) „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy”. Zadanie powierzono:

- Uczniowskiemu Klubu Sportowemu „Strzelec” przy Szkole Podstawowej
w Ślęzakach  - kwota  dotacji 1750,00 zł.

- Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Kolejarz” w Knapach – kwota dotacji 3000,00 zł.

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Siedleszczanach – kwota dotacji 2250,00 zł

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu IRON GOLF przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowicy – kwota  dotacji 3000,00 zł.

b)„Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego” – zadanie powierzono Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Ludzi Dobrej Woli w Baranowie Sandomierskim – kwota dotacji 10000,00 zł.

c) „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym” zadanie powierzono – Fundacji Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie – kwota dotacji 5000,00 złotych.

         24. Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu o zorganizowanie robót publicznych dla 3-ch osób bezrobotnych.
        25. Po analizie oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dnia 26 maja 2017 roku, zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół, przedszkoli i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok szkolny 2017/2018.

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca: Lidia Ciesielska
Data wytworzenia: 2017-07-04
Data publikacji: 2017-07-04
Data modyfikacji: 2017-07-05