Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Burmistrz z odznaczeniem.

11-06-2018

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w naszym kraju, które odbyły się 27 maja 1990 roku.  Zorganizowana w Rzeszowie uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnią Służbę – osobom szczególnie zasłużonym w działalności społecznej i samorządowej oraz pogratulowania laureatom nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia, Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz konkursów na najlepszą stronę internetową i stronę facebook podkarpackich samorządów.

 

W czasie Gali, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano Marka Mazura- Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Odznaczenie zostało wręczone za ponadprzeciętne osiągnięcia na rzecz rozwoju Gminy Baranów Sandomierski oraz za wkład w rozwój samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Poniżej prezentujemy Państwu pełny tekst uzasadnienia:

 

„Pan Marek Mazur jest jednym z najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych działaczy samorządowych powiatu tarnobrzeskiego. Ponadto od lat angażuje się ponadprzeciętnie nie tylko w działalność samorządową, ale i społeczną, służąc ofiarnie środowisku lokalnemu. Jest absolwentem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto, ukończył studia podyplomowe na kierunku Integracja europejska – fundusze unijne w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Organizacja jednostek administracji samorządowej, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2009-2014 był zatrudniony w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, na początku pracował w oddziale wyboru, później w oddziale kontroli. Od 2014 r. pełni funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, z wynikiem w I turze 52,52%. W pierwszym starcie wyborczym na stanowisko burmistrza w 2010 r. uzyskał poparcie na poziomie 38,8 %. Pan Marek Mazur może poszczycić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami na rzecz rozwoju Gminy Baranów Sandomierski, a tym samym rozwoju samorządności na Podkarpaciu.

 

Swoje obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wykonuje z pasją i zamiłowaniem. Działania te znacząco wykraczają poza obowiązki służbowe i służą dobru społeczności lokalnej, przyczyniają się do promocji Gminy nie tylko w województwie podkarpackim, ale i poza jego granicami. Dzięki wieloletnim działaniom Pana Marka Mazura Gmina pięknieje i staje się coraz bardziej atrakcyjna turystycznie i inwestycyjnie. Podczas pełnionej funkcji dołożył wszelkich starań, by znacząco podnieść jakość życia mieszkańców gminy. Podjął działania na rzecz rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie. Zgodnie z danymi GUS z roku 2015, z sieci kanalizacyjnej korzystało w gminie 34,3 % mieszkańców i był to jeden z najniższych wskaźników skanalizowania w województwie podkarpackim. Do tej pory, dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu,  pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których realizowana jest budowa kanalizacji w miejscowości Siedleszczany w Gminie Baranów Sandomierski. Wykonano również dokumentację techniczną na budowę i przebudowę ok. 60 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wola Baranowska, Dymitrów Mały, Baranów Sandomierski, Skopanie oraz Knapy, jak również rozbudowę oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim - podwojenie przepustowości oczyszczalni - tak aby mogła przyjąć znacznie zwiększoną ilość ścieków po podłączeniu kolejnych miejscowości do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na ww. zakres za jego sprawą złożony został wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2020, całkowita wartość projektu 45 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania 28 mln zł. Po zrealizowaniu projektu obszar tzw. aglomeracji Baranów Sandomierski, określony w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), osiągnie wskaźnik skanalizowania na poziomie 99%. Przewidywany termin wydania decyzji o dofinansowaniu koniec marca br.  Za jego sprawą pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i rozbudowę pełnowymiarowej  sali gimnastycznej (do piłki koszykowej i siatkowej) przy szkole podstawowej w Woli Baranowskiej. Dzięki czemu młodzież może nie tylko prowadzić zdrowszy tryb życia, ale i rozwijać swoje pasje. Należy zaznaczyć, że jest to pierwszy taki obiekt w Gminie. Dzięki jego wsparciu i zabiegom wykonano termomodernizację obiektów oświatowych, mieszkań komunalnych i budynków gminnych (remizy OSP) na terenie Gminy, na ogólną kwotę ok. 5 mln zł. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu dofinansowania na ocieplenie kościoła w parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu. Zainicjował i przyczynił się jednocześnie do realizacji - w roli lidera projektu partnerskiego - w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Tarnobrzeg, projektu pn. Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg. Projekt realizowany we współpracy z Gminą Gorzyce i Parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach. Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, poprzez: przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, wraz z zakupem wyposażenia (największa wartościowo część projektu - ok. 4,5 mln zł.), przebudowę Domu Kultury we Wrzawach wraz z zakupem wyposażenia i zakupem wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, prace remontowe w zabytkowym budynku kościoła w Ślęzakach (Gmina Baranów Sandomierski). Całkowita wartość projektu ok. 6 mln zł., przy wartości dofinansowania z RPO WP 4 mln zł. Za kadencji Pana Marka Mazura wybudowano wiele dróg, które znacząco ułatwiły komunikację mieszkańcom Gminy, w tym przede wszystkim: drogi dojazdowej o podwyższonej nośności do terminala przeładunkowego LHS Wola Baranowska - wartość ok. 1,5 mln zł., podjęto współpracę z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową i wybudowano drogę wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, odwodnienie, chodniki, parkingi) w obszarze Skopania Osiedla. Ta inwestycja miała wielkie znaczenie dla społeczności lokalnej - była niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców od ponad 20 lat - wartość tej inwestycji to 1 mln zł. Ponadto na terenie gminy Baranów Sandomierski Pan Marek Mazur zainicjował w trosce o propagowanie zdrowego stylu życia, budowę ścieżek rowerowych i przyczynił się do podwojenia długości chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich, co niewątpliwie podniosło walory turystyczne Gminy i pozwoliło na propagowanie zdrowego stylu życia. Przyczynił się znacząco do rozbudowy i modernizacji infrastruktury klubów sportowych, w tym przede wszystkim kompleksowej modernizacji stadionu „Wisan” w Skopaniu, przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki (wartość zadania 0,85 mln zł). Przy jego udziale udało się zaadaptować budynek gminny z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy z miejscami całodobowymi - wartość zadania 1,2 mln zł, przy dofinansowaniu z RPO WP na poziomie 0,9 mln zł. Nawiązał współpracę z innymi samorządami i uczestniczył w projektach partnerskich: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” oraz „Partnerzy Rozwoju e-Administracji” razem z gminami: Ożarów, Niemce, Nisko, Spiczyn, Annopol oraz Trzydnik Duży. Stworzył grupę zakupową energii elektrycznej razem z gminami: Bartoszyce, Bisztynek, Nasielsk, Sępopol, Węgorzewo i Gminą Miejską Lubawa. Podjął inicjatywy i wspólne działania z fundacją „Teatr wyobraźni” na rzecz utworzenia w Baranowie Sandomierskim Centrum Edukacyjne Muzeum Teatru Polskiego Radia, realizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiego Radia. Przyczynił się do wpisania miejscowości Skopanie na szlak turystyczny Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wspierał czynnie w zakresie realizacji projektów aktywizacji społecznej osób starszych (ASOS). Utworzył gminną orkiestrę dętą, która promuje Baranów Sandomierski na Podkarpaciu. Uporządkował ponadto finanse gminne i zwiększył nadwyżkę bieżącą budżetową w budżecie gminy z ok. 7% do 14 %. Uporządkował również gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność gminy, wprowadził przejrzyste zasady wydzierżawiania gruntów gminnych i 2,5 krotne zwiększył przychody z tytułu gospodarowania mieniem. Dzięki działalności samorządowej Pana Marka Mazura możliwy jest niezwykle prężny rozwój Gminy, a tym samym samorządności, co jest konsekwentnie od lat prowadzone przez Pana Marka Mazura z pożytkiem dla społeczności lokalnej. Na działalność społeczną na rzecz Gminy Baranów Sandomierski poświęca każdego roku wiele godzin swojego prywatnego czasu. Jest bardzo aktywny społecznie -  udziela się jako członek Klubu Honorowych Dawców Krwi „Bartosz” w Tarnobrzegu, z oddanymi ponad 15 litrami krwi, działając na rzecz szerzenia idei czerwonorzyskiej. Ponadto jest społecznym Wiceprezesem Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania. Jest także społecznym członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej. Działa jako członek wspierający w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu. Wspiera utworzenie aktywnie działającego stowarzyszenia „Tor Rozwoju” z siedzibą w miejscowości Durdy. Nadanie Panu Markowi Mazurowi Krzyża Zasługi byłoby uhonorowaniem dotychczasowych i niekwestionowanych zasług w działalności społecznej i samorządowej, prowadzonej od lat na rzecz społeczności lokalnej. ”

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-06-11
Data publikacji: 2018-06-11
Data modyfikacji: 2018-06-12