Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Kalendarium

Wybory Sołeckie w Dymitrowie Dużym

2021-03-14 08:00 - 2021-03-14 15:00
Udział: Bezpłatny

ZARZĄDZENIE Nr20/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży w Gminie Baranów Sandomierski

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z § 25 pkt 3 Statutu Sołectwa Dymitrów Duży przyjętego Uchwałą Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 października zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z rezygnacją, z dniem 3 lutego 2021 roku, z funkcji sołtysa sołectwa Dymitrów Duży Pana Jarosława Twórz, zarządzam wybory sołtysa w sołectwie Dymitrów Duży.

 

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę przypadającą w dniu 14 marca 2021 roku.

 

§ 3. Dla czynności przewidzianych w statucie Sołectwa Dymitrów Duży określa się kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta iGminy

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                       Marek Mazur

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy

                Baranów Sandomierski z dnia 17 lutego 2021r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

 

L.p.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1.

do 20 lutego 2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości wyborców Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o przeprowadzeniu wyborów sołtysa

2.

do 5 marca 2021 r.

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranów Sandomierski;

- podanie do publicznej wiadomości wyborców informacji o wyznaczonej siedzibie lokalu wyborczego.

  2.

do 8 marca 2021 r.  do godz. 15-tej

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy list kandydatów na sołtysa i członków obwodowych komisji wyborczych

  3.

do 10 marca 2021 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa,

- powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej.

  4.

14 marca 2021 r. godz. 800-1500

Głosowanie

Formularze zgłoszeniowe kandydatów na sołtysa dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce Wybory Sołtysów.

 

dodaj do mojego kalendarza google