Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

program rewitalizacji

PONOWNE KONSULTACJE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski do zapoznania się z projektem zaktualizowanego dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” (POBIERZ)

 

Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają z Załącznika do Uchwały nr 296/5906/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Instrukcja przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Uprzejmie prosimy o ocenę zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023 oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją. Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.

 

Konsultacje społeczne Programu trwają od 4 do 14 sierpnia 2017 roku.

 

Uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2017 roku w postaci:

  •  papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres  lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.
  • ustnej - osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 04.08.2017 r. do 14.08.2017 r.

 

Ponadto wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 14.08.2017 r. w godz. 16.00 - 18.00.  

 

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE PLANU REWITALIZACJI DLA BARANOWA SANDOMIERSKIEGO

W dniach od 14 do 28 lutego 2017 r. prowadzone były konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 dla Gminy Baranów Sandomierski. W dyżurach i spotkaniach udział wzięli przede wszystkim mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnego samorządu.  Konsultacje polegały na ocenie przedstawionej propozycji programu, przede wszystkim wizji, celu strategicznego oraz planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Uczestnicy konsultacji mogli skorzystać z różnych możliwości wyrażania swoich opinii: w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Zbierano uwagi ustne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Odbywały się także konsultacje indywidualne. Prezentacja dokumentu miała miejsce w dniu 17 lutego 2017 roku W budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu. Ogółem w konsultacjach udział wzięło około 50 osób.

 

Najważniejsze zgłoszone uwagi dotyczyły  dodatkowych projektów do ewentualnego umieszczenia w planie, korekty nazewnictwa niektórych działań a także potrzeby wprowadzenia drobnych poprawek redakcyjnych. Wszystkie nadesłane opinie dotyczące planu były pozytywne.

 

Po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – dokument ten stanie się m.in. podstawą do ubiegania się o środki unijne na zapisane w nim projekty. 

 

 

PROGRAM REWITALIZACJI

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023”.

 

Konsultacje społeczne Programu trwają do 28 lutego 2017 roku.

 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu, uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 roku w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres  lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.

 

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 

Konsultacje zaplanowano w opisanych niżej formach:

  • Zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 14.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
  • Konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 13.00 - 14.30.
  • Prezentacja dokumentu i dyskusja o LPR w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, w dniu 17.02.2017 r. godz. 15.00. 
  • Prezentacja dokumentu LPR i dyskusja w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. godz. 16.30.
  • Konsultacje indywidualne w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 17.30 - 19.00.